1. Juridische informatie
  2. Het Vervoer van Gevaarlijke Goederen, Risicovolle Goederen en Gevaarlijke Voorwerpen

Het Vervoer van Gevaarlijke Goederen, Risicovolle Goederen en Gevaarlijke Voorwerpen

Dit beleid moet in samenhang met de Vervoersvoorwaarden van Eurotunnel worden gelezen

 

Dit beleid regelt het Vervoer van Gevaarlijke Goederen (deel 1), Risicovolle Goederen (deel 2) en Gevaarlijke Voorwerpen (deel 3).

 

Dit beleid moet in samenhang met de Vervoersvoorwaarden van Eurotunnel worden gelezen. Dit beleid regelt het vervoer van Gevaarlijke Goederen (deel 1), Risicovolle Goederen (deel 2) en Gevaarlijke Voorwerpen (deel 3).

 

Gevaarlijke Goederen

“Gevaarlijke Goederen”: producten, stoffen, materialen, voorwerpen of artikelen die een aanzienlijk risico kunnen opleveren voor gezondheid, veiligheid, eigendommen of het milieu en die zijn geclassificeerd volgens de ADR-voorschriften of andere toepasselijke regels van Eurotunnel of Bevoegde Autoriteiten en/of specifieke bepalingen die zijn opgenomen in internationale verdragen, die geratificeerd zijn door het VK en/of door Frankrijk.

 

1.1 Het vervoer van Gevaarlijke Goederen wordt gereguleerd door en is alleen toegestaan in overeenstemming met de ADR-/RID-voorschriften, dit beleid inzake het Vervoer van Gevaarlijke Goederen en alle andere toepasselijke voorschriften. 

 

1.2 Gevaarlijke Goederen zijn uitsluitend toegestaan op vrachtshuttles.

 

1.3 Het vervoer van Gevaarlijke Goederen die vallen onder ADR-/RID-voorschriften (waaronder goederen die voldoen aan de vrijstellingen voor beperkte hoeveelheden) moet door de Klant voorafgaand aan het vervoer bij Eurotunnel worden aangegeven. 

 

1.4 De Klant moet voor alle Gevaarlijke Goederen het volgende vermelden: UN-nummer, ADR-/RID-referenties (klasse, verpakkingsgroep en classificatiecode indien vereist), de officiële ADR-/RID-naam van de stof, de hoeveelheid (als volume, brutomassa of nettomassa, indien van toepassing) en gegevens over de verpakking.

 

1.5 Gevaarlijke Goederen die worden vervoerd onder de ADR-/RID-voorschriften over beperkte hoeveelheid, vrijgestelde hoeveelheid of andere bijzondere bepalingen, waarbij er geen documentatie nodig is, hoeven niet bij Eurotunnel te worden aangegeven. Als deze Gevaarlijke Goederen echter wel worden aangegeven, moet een volledige ADR-/RID-verklaring worden verstrekt.

 

1.6 De Klant moet ervoor zorgen dat Gevaarlijke Goederen die hij wil vervoeren, voldoen aan alle geldende voorschriften.

 

Risicovolle Goederen

“Risicovolle Goederen”: alle goederen voor persoonlijk gebruik die door het ADR als gevaarlijk worden omschreven en/of die door hun aard of de manier waarop ze worden vervoerd, naar het oordeel van Eurotunnel, een bedreiging of gevaar kunnen vormen voor de beveiliging en/of de veiligheid van shuttle-activiteiten. 

 

2.1 Op het Vervoer van Risicovolle Goederen zijn de verboden en beperkingen van toepassing die zijn uiteengezet in dit beleid en de Vervoersvoorwaarden van Eurotunnel.

 

2.2 Risicovolle Goederen die voor commerciële doeleinden worden vervoerd of als Commerciële Goederen worden geclassificeerd, worden beschouwd als Gevaarlijke Goederen en kunnen uitsluitend met vrachtshuttles worden vervoerd.

 

2.3 Risicovolle Goederen die bestemd zijn voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, waaronder vrijetijds- of sportactiviteiten, mogen in passagiersshuttles worden vervoerd.

 

2.4 Vervoer van de volgende Risicovolle Goederen is VERBODEN:

 

2.4.1 Acetyleen (acetyleen-zuurstofmengsel) en giftige gassen.

 

2.4.2 Voertuigen aangedreven door of die rijden op Risicovolle Goederen, waaronder vloeibaar petroleumgas (LPG) (butaan of propaan), vloeibaar aardgas (LNG), gecomprimeerd aardgas (CNG) of enig ander brandbaar gas.

 

2.5 Vervoer van bepaalde andere Risicovolle Goederen is BEPERKT: 

 

2.5.1 Het Vervoer van gashouders dient door de Klant bij Eurotunnel te worden aangegeven. Alle gashouders die in passagiersshuttles worden vervoerd, worden gecontroleerd door LeShuttle.

 

2.5.2 Cilinders, tanks en apparaten die op gas werken, moeten tijdens het vervoer zijn uitgeschakeld of afgesloten.

 

2.5.3 Lekkende of onvoldoende beveiligde cilinders, tanks of apparaten worden niet geaccepteerd voor Vervoer;

 

2.5.4 Lege of gedeeltelijk lege cilinders worden als vol beschouwd, tenzij ze volledig zijn leeggemaakt (gereinigd). Er is geen beperking op het aantal lege en gereinigde cilinders dat mag worden vervoerd. Om te worden geaccepteerd voor Vervoer moet de klant een reinigingscertificaat overleggen;

 

2.5.5 Gasflessen, cilinders en apparaten die LPG, LNG, CNG of BP Gas Light, of een ander brandbaar gas bevatten, moeten door de Klant worden aangegeven;

 

2.5.6 Het maximaal toegestane volume en hoeveelheid gasflessen en -tanks met brandbare gassen per Voertuig is:

 

Voor draagbare houders (cilinders/flessen enz.) geldt: Maximaal 47 kg per cilinder en maximaal 50 kg per Voertuig bij meer dan 1 houder;

Voor vaste houders (tanks): Maximaal 47 kg per houder en maximaal 50 kg per Voertuig indien meer dan 1 houder;

Vaste houders mogen niet meer dan 80% gevuld zijn. De capaciteit van de houder wordt gecontroleerd door het personeel van LeShuttle.


2.5.7 Gassen voor medisch gebruik: Bijvoorbeeld zuurstof, stikstof, helium en argon: Vervoer is toegestaan. Er is geen specifieke limiet voor het volume van gassen voor medisch gebruik of het aantal cilinders dat mag worden vervoerd.

 

2.5.8 Distikstofoxide (lachgas): Er is geen specifieke limiet voor het volume of het aantal cilinders dat mag worden vervoerd.

 

2.5.9 Stikstof/CO₂: Er is geen specifieke limiet voor het volume of het aantal cilinders dat mag worden vervoerd. Banden die zijn opgepompt met stikstof/CO₂ mogen op dezelfde manier worden vervoerd als normaal opgepompte banden.

 

2.5.10 Onontvlambare/niet-giftige gassen voor recreatieve, huishoudelijke of persoonlijke doeleinden. Gassen die worden gebruikt voor duiken (perslucht/argon), voor het opblazen van ballonnen (helium), om te lassen (kooldioxide/CO₂) of enig ander niet-ontvlambaar/niet-giftig gas, bijvoorbeeld stikstof, mogen worden vervoerd. Er is geen specifieke limiet voor het volume of het aantal cilinders dat mag worden vervoerd.

 

 2.5.11 Brandblussers: Er is geen specifieke limiet op het volume of het aantal brandblussers dat mag worden vervoerd.

 

2.5.12 Brandstof: De maximaal toegestane hoeveelheid vloeibare brandstof (benzine, diesel of biobrandstof) die in draagbare jerrycans met reservebrandstof per Voertuig aan boord van een passagiersshuttle mag worden vervoerd, is als volgt:

 

Kunststof jerrycans: 3 x 10 liter

 

Metalen jerrycans: 1 x 20 liter

 

De totale maximumhoeveelheid is 30 liter.

Er mag een combinatie van jerrycans worden gebruikt zolang elke jerrycan de maximaal toegestane inhoud voor dat type niet overschrijdt en het totaal niet meer dan 30 liter bedraagt.

 

2.5.13 Het Vervoer van:

 

a) brandstof in een grotere hoeveelheid dan die gespecificeerd in 2.5.12 hierboven; of

  

b) lege jerrycans die eerder brandstof bevatten en niet zijn gereinigd, moeten bij LeShuttle als Gevaarlijke Goederen worden aangegeven en in vrachtshuttles worden vervoerd.

 

Gevaarlijke Voorwerpen

“Gevaarlijke Voorwerpen”: alle voorwerpen die door hun aard of de manier waarop ze worden vervoerd, naar het oordeel van Eurotunnel, een bedreiging of gevaar kunnen vormen voor de veiligheid of beveiliging van Shuttle-activiteiten. Gevaarlijke Voorwerpen omvatten onder andere vuurwerk, vuurwapens, explosieven en wapens van welke aard dan ook.

 

 

3.1 Op het Vervoer van Gevaarlijke Voorwerpen zijn verboden en beperkingen van toepassing.

 

3.1.1 Vuurwerk: Het Vervoer van vuurwerk, fakkels en pyrotechniek is VERBODEN.

 

3.1.2 Vuurwapens: het Vervoer van vuurwapens is BEPERKT. Vuurwapens (waaronder sportwapens) mogen niet worden vervoerd, tenzij voor elk wapen een geldige vuurwapen- of jachtgeweervergunning wordt overlegd, overeenkomend met het te vervoeren wapen. Vuurwapens moeten bij het inchecken bij het LeShuttle-personeel worden aangemeld en/of zoals anders aangegeven.

 

Vóór het Vervoer moeten vuurwapens worden uitgeschakeld door de grendel, het magazijn of een ander essentieel bedieningsonderdeel te verwijderen. Deze onderdelen moeten gescheiden van de vuurwapens worden gehouden en aan het zicht worden onttrokken. Vuurwapens en onderdelen moeten te allen tijde veilig zijn opgeborgen.

 

3.1.3 Munitie: Het vervoer van munitie is BEPERKT. De hoeveelheid vervoerde munitie moet tot een minimum worden beperkt. Munitie moet veilig en gescheiden van vuurwapens worden opgeslagen en aan het zicht worden onttrokken.

 

3.1.4 Explosieven: Het vervoer van explosieven is VERBODEN. 

 

3.1.5 Wapens: Het vervoer van wapens, van welke aard dan ook, is BEPERKT. 

 

3.2 Elk Voertuig dat vuurwapens, munitie, explosieven of wapens vervoert, moet een veiligheidscontrole doorlopen in overeenstemming met de Channel Tunnel Security Order 1994. LeShuttle behoudt zich het recht voor te weigeren een Voertuig te vervoeren dat naar het oordeel van LeShuttle een risico kan vormen voor de gezondheid, veiligheid of beveiliging van andere passagiers, personeel of shuttle-activiteiten.

 

3.3 Meer informatie over het vervoer van Gevaarlijke Voorwerpen is beschikbaar op de website van LeShuttle.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

4.1 De Klant is aansprakelijk voor alle schade of letsel veroorzaakt door de Gevaarlijke Goederen, Risicovolle Goederen of Gevaarlijke Voorwerpen anders dan als gevolg van nalatigheid van LeShuttle.

 

4.2 LeShuttle accepteert Gevaarlijke Goederen, Risicovolle Goederen of Gevaarlijke Voorwerpen voor Vervoer onder voorbehoud van:

 

4.2.1 naleving door de Klant van alle voorschriften en andere aanwijzingen van LeShuttle met betrekking tot hun Vervoer; en

 

4.2.2 volledige vrijwaring en schadeloosstelling door de Klant voor alle directe, indirecte of gevolgschade of schade opgelopen door LeShuttle of een derde als gevolg van het Vervoer van dergelijke goederen.

 

4.3 Persoonlijke eigendommen die, naar eigen inzicht van LeShuttle, kunnen worden ingedeeld als Gevaarlijke Goederen, Risicovolle Goederen of Gevaarlijke Voorwerpen, mogen uitsluitend worden vervoerd overeenkomstig dit beleid en de Vervoersvoorwaarden van LeShuttle.

 

4.4 LeShuttle is niet verplicht om Gevaarlijke Goederen, Risicovolle Goederen of Gevaarlijke Voorwerpen te vervoeren.


4.5 De Klant moet ervoor zorgen dat alle Gevaarlijke Goederen, Risicovolle Goederen of Gevaarlijke Voorwerpen veilig zijn voor Vervoer en veilig worden verpakt, geëtiketteerd en opgeborgen zoals voorgeschreven door een regelgevende instantie of LeShuttle zoals aangegeven in dit beleid of de Vervoersvoorwaarden.