1. Juridische informatie
 2. Gebruiksvoorwaarden app LeShuttle

Gebruiksvoorwaarden app LeShuttle

LeShuttle is een applicatie voor iOS en Android die eigendom is van het bedrijf "EUROTUNNEL": 

Eurotunnel is een partnerschap van twee bedrijven; The Channel Tunnel Group Limited, geregistreerd in Engeland onder ondernemingsnummer 1811435 met als vestigingsplaats de UK Terminal, Ashford Road, Folkestone Kent CT18 8XX (VK), en France-Manche SA, een bedrijf naar Frans recht met als vestigingsplaats 3, rue La Boétie, Parijs 75008 (Frankrijk). Beide bedrijven werken samen als partners om de Kanaaltunnel te exploiteren en onderhouden.Deze Applicatie biedt toegang tot gepersonaliseerde, in context geplaatste, realtime informatie als onderdeel van je reis met de passagiersshuttles van Eurotunnel via de Kanaaltunnel.

Om de Applicatie te gebruiken moet je als 'Gebruiker' deze Gebruiksvoorwaarden accepteren wanneer je je account aanmaakt. Het doel van de Gebruiksvoorwaarden is het definiëren van de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Applicatie.

 Elke keer dat je de Applicatie gebruikt, ga je ermee akkoord om je aan de volgende bepalingen te houden.We behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen en we zullen proberen jou hiervan binnen een redelijke termijn, op welke manier dan ook, op de hoogte te stellen. In geval van een vertaling van deze Voorwaarden geldt alleen de Engelse versie.


1. Gebruik van de Applicatie

1.1. Toegang tot de Applicatie

Om toegang te krijgen tot de Applicatie, moet je de applicatie downloaden in de Apple App Store voor iOS of de Google Play Store voor Android.

1.2. Doeleinden van de Applicatie 

Met de Applicatie kun je je reis met ons optimaliseren, zowel tijdens de overtocht als wanneer je je naar onze Terminals begeeft. In het bijzonder helpt de Applicatie je met het volgende:

 • Hulp bij het voltooien van controles en taken voor je gaat reizen
 • Routebeschrijving naar de incheckgebieden
 • Informatie en meldingen over vertrektijden
 • Toegang tot informatie, documenten en inhoud in verband met een boeking/account

1.3. Pushmeldingen, Locatiediensten en Analyses

Pushmeldingen

Het systeem biedt informatie met behulp van Pushmeldingen. Je ontvangt de Meldingen alleen als je deze optie hebt ingeschakeld op je mobiele apparaat. Je kunt Pushmeldingen configureren in de instellingen van de Applicatie.

Je kunt de Pushmeldingen op elk moment uitschakelen op je mobiele apparaat, maar dit zal van invloed zijn op het functioneren van de Applicatie.


Locatiediensten

De Applicatie gebruikt de gps van je mobiele apparaat om je locatie te detecteren. Deze gegevens worden gebruikt om je meldingen en informatie te geven op basis van je aanwezigheid in de buurt van onze Terminals en je locatie binnen de Terminals.

Voor het gebruik van de locatiefuncties van de Applicatie is je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming in de instellingen van je apparaat vereist.We raden aan om deze op 'Altijd' te zetten om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. 

We gebruiken 'Precieze locatie' alleen wanneer je een aanstaande boeking hebt en je in de buurt van onze Terminals bent. Je kunt de Locatiefuncties nog steeds op elk moment uitschakelen op je mobiele apparaat, maar dit zal van invloed zijn op het functioneren van de Applicatie.

Je locatiegegevens worden als 'Persoonsgegevens' beschouwd en worden daarom niet bewaard, opgeslagen of op enige andere manier gebruikt dan voor de hierboven beschreven functies, en dit in overeenstemming met de Privacyverklaring van Eurotunnel (zie paragraaf 2 van deze voorwaarden).


Analyses

Om de algemene servicekwaliteit en in het bijzonder het presteren van de Applicatie te verbeteren, maken we gebruik van trackingsoftware die geanonimiseerde analyses gebruikt om gegevens te genereren over het gebruik van de Applicatie.De analyses van de Applicatie maken het mogelijk om statistieken en andere cijfers op te stellen over bezoeken en het gebruik van de verschillende elementen die samen de Applicatie vormen (type apparaat, gebruikte schermen en functies enz.).


2. Bescherming van persoonsgegevens

Door de Applicatie te gebruiken, bevestig je dat je het privacybeleid hebt gelezen. Dit is beschikbaar op https://www.eurotunnel.com/uk/privacy-and-cookies/.

We verzoeken je om bovenstaand beleid goed door te lezen.


3. Intellectuele eigendom

3.1. Algemene informatie

De gehele Applicatie en haar inhoud worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

EUROTUNNEL is, tenzij anders aangegeven, de rechthebbende van alle daaraan verbonden intellectuele eigendomsrechten.

Toegang tot de Applicatie geeft je geen enkel recht op de Applicatie en haar inhoud. 

Het enkele recht op toegang dat je is toegekend, houdt op geen enkele wijze verband met een toewijzing van de met de Applicatie verbonden intellectuele eigendomsrechten.

Merken, logo's, illustraties, foto's, databases, grafische designelementen, video's, audio-inhoud, lay-outs en, meer in het algemeen, alle op de Applicatie gepubliceerde inhoud en de organisatie daarvan mogen niet worden gereproduceerd, gekopieerd, verspreid, gewijzigd, overgedragen, verkocht, gepubliceerd of op enige manier dan ook, via enig medium, in hun geheel of gedeeltelijk worden aangepast zonder dat je hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming van EUROTUNNEL hebt ontvangen.

Het niet naleven van dit verbod vormt een daad van vervalsing waarvoor de dader civiel- en/of strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. EUROTUNNEL behoudt zich het recht voor om juridische actie te ondernemen tegen eenieder die zich niet aan dit verbod houdt. Je verliest ook het recht om de Applicatie te gebruiken.

Op eenzelfde manier is het streng verboden om de naam 'EUROTUNNEL' en of/het bijbehorende logo te gebruiken of reproduceren, alleen of in associatie, voor welke reden dan ook en via welk medium dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EUROTUNNEL.

3.2. Licentie om de Applicatie te gebruiken ten behoeve van de Gebruiker

De Applicatie is gratis beschikbaar voor persoonlijk gebruik. Daarom geniet je onder deze Gebruiksvoorwaarden een herroepbare licentie, gratis en niet-exclusief gebruik van de Applicatie.

Het is je verboden om derde partijen toe te staan de volgende acties namens jou te ondernemen: (i) kopieën van de Applicatie maken of verspreiden, (ii) proberen de Applicatie te kopiëren, reproduceren, wijzigen, aan te passen, aan reverse engineering te onderwerpen, uit elkaar te halen, decompileren, over te dragen, uit te wisselen of te vertalen; of (iii) afgeleide werken van welke aard dan ook te maken op basis van de Applicatie.

Je moet de financiële voorwaarden van je contract met je mobiele provider controleren voor je de Applicatie op het mobiele apparaat downloadt en gebruikt. Het is mogelijk dat de netwerkprovider toeslagen heft voor de toegang van de Gebruiker tot netwerkverbindingsdiensten voor de duur van de verbinding of dat derde partijen dergelijke kosten veroorzaken. Je accepteert betaling van dergelijke toeslagen.

Als jij als Gebruiker niet degene bent die de facturen voor gebruik van het mobiele apparaat betaalt, is het jouw verantwoordelijkheid om de betaler om toestemming te vragen om de Applicatie te gebruiken.

3.3. Wijzigingen van de Applicatie

We behouden ons het recht voor om de Applicatie te wijzigen, niet langer beschikbaar te stellen of kosten in rekening te brengen voor een deel of het geheel van de Applicatie.


4. Beschikbaarheid

We behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de Applicatie van tijd tot tijd zonder aankondiging te onderbreken, in het bijzonder om onderhoudswerkzaamheden voor preventie, ontwikkeling of probleemoplossing uit te voeren. In geval de Applicatie tijdelijk niet beschikbaar is, doen we ons best om je hier op elke mogelijke manier en binnen een redelijke tijd van op de hoogte te stellen, en we nemen alle passende maatregelen om de situatie zo snel mogelijk op te lossen.

Je erkent dat de Applicatie via internet en mobiele netwerken wordt aangeboden en dat factoren buiten onze redelijke controle van invloed kunnen zijn op de kwaliteit en de beschikbaarheid van de Applicatie.

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van de Applicatie, voor moeite of onvermogen om de inhoud te downloaden of bekijken, of enig ander falen van het communicatiesysteem waardoor de Applicatie niet beschikbaar zou kunnen zijn.


5. Beperking van aansprakelijkheid

De Applicatie kan inhoud weergeven die niet van ons is. Deze inhoud is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de partner die hem beschikbaar heeft gesteld.

De informatie die op de Applicatie wordt aangeboden, wordt enkel ter informatie aangeboden en is derhalve niet-contractueel.

We kunnen in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgende:

 • Alle overtredingen die verband houden met gebruik van de Applicatie tijdens het besturen van een voertuig. Het is jouw plicht om de Applicatie in overeenstemming met de geldende verkeersregels te gebruiken.
 • Verlies of schade, direct, indirect, materieel en immaterieel, die voortvloeit uit je gebruik van of toegang tot de Applicatie, inclusief winstderving, ongeacht of wij in staat waren deze te voorspellen.
 • Onvermogen om toegang te krijgen tot de Applicatie en/of enige sites of applicaties die ernaar linken.
 • Mogelijke ontbrekende informatie en/of fouten in de Applicatie.
 • Schade of wijzigingen aan je apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot computerapparatuur, mobiele apparaten of mobiele telefoons, als gevolg van de installatie of het gebruik van de Applicatie.
 • De nauwkeurigheid van de verstrekte informatie in het geval van uitzonderlijke verslechtering of volledige onderbreking van de overtochtdienst via onze infrastructuur.

6. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze Gebruiksvoorwaarden zijn de wetten van Engeland en Wales van toepassing.

Je gaat ermee akkoord dat elk geschil met betrekking tot de interpretatie en/of implementatie van de Gebruiksvoorwaarden volledig of tot voor zover mogelijk in der minne wordt geschikt. Als dit niet mogelijk is, en binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving, hebben de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve rechtsbevoegdheid."