1. Juridische informatie
  2. Gebruiksvoorwaarden van de website

Gebruiksvoorwaarden van de website

Welkom bij www.leshuttle.com (“de Website”).

Deze Website is eigendom van en wordt beheerd door Eurotunnel.

De onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op je gebruik van deze Website en bevatten de voorwaarden waaronder Eurotunnel deze Website beschikbaar stelt aan gebruikers.

Lees de voorwaarden zorgvuldig door voordat je deze Website gebruikt. Je gebruik van deze Website bevestigt dat je deze voorwaarden accepteert. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag je deze Website niet gebruiken.

Eurotunnel behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden, de ticketvoorwaarden en elk ander document met juridische informatie dat beschikbaar is op de Website, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Je gaat akkoord met deze voorwaarden en accepteert eventuele wijzigingen wanneer je de Website gebruikt nadat dergelijke wijzigingen zijn aangebracht.

Auteursrecht en merken

Tenzij anders vermeld, bezit Eurotunnel alle intellectuele eigendomsrechten voor deze Website en alle inhoud die erop wordt gepubliceerd.

Toegang tot de Website verleent je geen enkel recht op het intellectuele eigendom voor de Website of de inhoud ervan.

Alle merken, beeldmerken, woordmerken, afbeeldingen, illustraties, databases, ontwerpelementen, afbeeldingen, geluiden, video's en meer in het algemeen alle inhoud zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en mogen niet geheel of gedeeltelijk, op welk medium dan ook, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Eurotunnel worden gereproduceerd, gekopieerd, vertegenwoordigd, gewijzigd, gepubliceerd, verzonden, verkocht of aangepast op welke manier dan ook.

Dit omvat de structuur en lay-out van de Website via de onderliggende softwarecode.

Houd er rekening mee dat dit verbod onder meer technieken omvat zoals webscraping of het gebruik van robots met het oog op gegevensextractie of reproductie van materiaal van de Website, waaronder aanbiedingen voor producten of diensten die op de Website worden weergegeven, met name voor commerciële doeleinden.

Bij schending van enige van deze voorwaarden verlies je automatisch het recht om deze Website te gebruiken en moet je onmiddellijk al het materiaal vernietigen dat van de Website is gedownload of afgedrukt.

Eurotunnel behoudt zich het recht voor om je civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk te stellen en kan juridische stappen ondernemen die Eurotunnel passend acht, waaronder een inbreukprocedure.

Gebruik van persoonsgegevens en cookies

Eurotunnel verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet “Informatique et Libertés“ van 6 januari 1978, de UK Data Protection Act 2018 en de geldende regelgeving in de Europese Unie. Alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is beschikbaar op de pagina over privacy van de Website van Eurotunnel, die toegankelijk is via: https://www.leshuttle.com/uk/privacy/

Eurotunnel verzamelt andere soorten informatie om websiteverkeer te volgen via het gebruik van cookies: https://www.leshuttle.com/uk/cookie-list/

Beschikbaarheid

Hoewel we ernaar streven om ervoor te zorgen dat deze Website in het algemeen 24 uur per dag beschikbaar is, zijn we niet aansprakelijk als deze Website om welke reden dan ook op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is. De toegang tot deze Website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in geval van systeemstoring, onderhoud of reparatie of om redenen die buiten onze invloedssfeer vallen.

Je verantwoordelijkheden

Je mag deze Website alleen gebruiken in overeenstemming met deze Websitevoorwaarden. In het bijzonder ga je ermee akkoord deze Website alleen te gebruiken voor rechtmatige en passende doeleinden en:Not to post or transmit to or from this Website any material that is threatening, defamatory, obscene, indecent, offensive, pornographic, abusive or otherwise unlawful, and more generally any material that is unlawful or objectionable;

  • geen materiaal te plaatsen of te verzenden naar of van deze Website dat bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, aanstootgevend, pornografisch, beledigend of anderszins onrechtmatig is, en meer in het algemeen materiaal dat onrechtmatig of aanstootgevend is;
  • niets te doen, te veroorzaken of toe te staan dat inbreuk maakt op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden;
  • niets te doen, te veroorzaken of toe te staan dat inbreuk maakt op de privacyrechten van derden;
  • niets te doen, te veroorzaken of toe te staan dat technisch schadelijk kan zijn (zoals computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, beschadigde gegevens of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens);
  • geen enkel deel van deze Website te wijzigen of aan te passen.

Anders dan persoonlijk identificeerbare informatie, die onder ons algemene beleid met betrekking tot persoonsgegevens valt, wordt al het materiaal dat je verzendt of op deze Website plaatst als niet-vertrouwelijk en niet-auteursrechtelijk beschermd beschouwd, en Eurotunnel is daarom vrij om dergelijk materiaal te gebruiken zoals het bedrijf dat nodig acht, met inbegrip van kopiëren, openbaar maken, verspreiden, integreren en anderszins gebruiken van dergelijk materiaal en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere inhoud die daarin is opgenomen voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Gebruikers zullen aansprakelijk worden gesteld voor, en kunnen worden vervolgd met betrekking tot, alle informatie die op de Website wordt geplaatst en die de gebruiksvoorwaarden van deze Website schendt of kan aanzetten tot, of de rechtvaardiging kan vormen voor criminele handelingen of strafbare feiten, of daden van terrorisme, dan wel aanzet tot haat of discriminatie, of die lasterlijk is of de openbare orde kan verstoren.

Links naar en van andere websites

We geven soms links naar andere websites (waaronder die van onze contractuele partners). Als je op deze Website links naar websites van derden gebruikt, verlaat je deze Website. Wij hebben geen zeggenschap over en zijn niet verantwoordelijk voor deze websites of hun inhoud of beschikbaarheid. Daarom doen we geen uitspraken over deze andere websites, of materiaal dat daar beschikbaar is, of resultaten die kunnen worden verkregen door ze te gebruiken. Hoewel we ons best zullen doen om je te helpen bij geschillen tussen jou en een derde, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade. Als je besluit om naar een van de websites van derden te gaan die vanaf deze Website zijn gelinkt, doe je dit volledig op eigen risico.

Disclaimer

Hoewel we ernaar streven om ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website correct en bijgewerkt is, kunnen we de juistheid en volledigheid van het materiaal op deze Website niet garanderen. We kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op deze Website of in de producten, diensten en prijzen die erin worden beschreven. Een verwijzing naar een product of dienst is geen belofte dat een dergelijk product of dienst beschikbaar is. Je moet passende stappen ondernemen om alle informatie te verifiëren voordat je ernaar handelt.

Het materiaal op deze Website wordt verstrekt "as is” (in de huidige staat), zonder enige voorwaarden of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de werking van onze Website, de nauwkeurigheid van de informatie of de producten of diensten waarnaar wordt verwezen. Daarom bieden wij je deze Website aan op basis van een uitsluiting van alle verklaringen, garanties, en andere voorwaarden die van kracht kunnen zijn met betrekking tot deze Website, voor zover toegestaan door toepasselijk recht, met uitzondering van deze deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Eurotunnel is niet aansprakelijk voor enig voorzien of onvoorzien verlies of schade van welke aard dan ook ten aanzien van directe, indirecte of gevolgschade in verband met je gebruik van de Website, of wanneer je geen (volledige) toegang kunt krijgen tot de Website.

Eurotunnel sluit alle aansprakelijkheid uit voor enig bedrag dat of soort verlies of schade die een gebruiker of een derde kan lijden (waaronder directe, indirecte of gevolgschade of verlies, of verlies van inkomsten, omzet of winst, gegevens, contracten, gebruik van geld, of verlies of schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met bedrijfsonderbrekingen, en hetzij als gevolg van een fout, een overeenkomst of anderszins, in verband met deze Website of op enigerlei wijze of in verband met het gebruiken, het niet kunnen gebruiken of de resultaten van deze Website, websites die zijn gekoppeld aan deze Website of het materiaal op dergelijke websites, waaronder verlies of schade veroorzaakt door of als gevolg van virussen die je computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen infecteren vanwege je toegang tot deze Website of je download van materiaal van deze Website of websites die zijn gekoppeld aan deze Website.

Niets in deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor:

  • (a) overlijden of persoonlijk letsel as gevolg van onze nalatigheid;
  • (b) fraude; of
  • (c) enige aansprakelijkheid die krachtens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten of beperkt.

Bedrijfsinformatie

De informatie op deze Website is geen uitnodiging om te beleggen in aandelen of andere producten of diensten of om anderszins hierin te handelen of een overeenkomst aan te gaan met een bedrijf. De verstrekte informatie mag niet worden gebruikt in verband met een beleggingsbeslissing.

Onze prestaties in het verleden die op onze Website worden vermeld, zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties. De prijs van aandelen en de inkomsten die daaruit worden gegenereerd, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat je je oorspronkelijke investering niet terugkrijgt.

Andere toepasselijke contractuele voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website. Op onze producten en diensten zijn specifieke voorwaarden van toepassing. Klik op de volgende links voor meer informatie over deze specifieke voorwaarden:Ticket terms and conditions: Ticketvoorwaarden: https://www.leshuttle.com/uk/ticket-terms/

Wijzigingen in deze voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken herzien door deze plaatsing ervan bij te werken. Door de Website te gebruiken, ga je akkoord met deze voorwaarden. Bezoek deze Website af en toe om de huidige voorwaarden te bekijken. Bepaalde bepalingen kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangewezen juridische kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina's op de Website.

Scheidbaarheid

Als een deel van deze voorwaarden ongeldig, onrechtmatig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt het betreffende deel gewijzigd of verwijderd uit de resterende voorwaarden, die allemaal volledig van kracht blijven voor zover rechtens toegestaan.

Rechtsbevoegdheid

Op deze voorwaarden is het Engelse recht van toepassing, en deze voorwaarden worden uitsluitend volgens het Engelse recht uitgelegd. Geschillen die ontstaan in verband met deze voorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.