1. Juridische informatie
  2. Vervoer van Dieren

Vervoer van Dieren

Dit beleid moet in samenhang met de Vervoersvoorwaarden van LeShuttle worden gelezen. Behalve zoals uiteengezet in dit beleid, zijn er geen Dieren toegestaan in de shuttles van LeShuttle.


1. Definities

 “Dier”: een hond, een kat of een fret, of een ander levend dier, waaronder als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen (paarden, pony’s, ezels en muilezels), knaagdieren, konijnen, vogels, ongewervelde dieren, amfibieën en reptielen, bijen en hommels, weekdieren, schaaldieren en waterdieren voor sierdoeleinden, dieren voor tentoonstellings-, onderwijs-, instandhoudings- of fokdoeleinden, pluimvee (waaronder kuikens en eieren).

“Dierenregelgeving”: alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot het vervoer van dieren van de Europese Unie, Frankrijk en/of het Verenigd Koninkrijk, of procedures of beleid van LeShuttle of bevoegde autoriteiten, waaronder: Verordening EG 1/2005 met betrekking tot het commerciële vervoer van levende dieren; Verordening EU 576/2013 met betrekking tot het niet-commerciële vervoer van gezelschapsdieren; Richtlijn 92/65 met betrekking tot het handelsverkeer en de invoer van dieren in de Europese Unie; de Pet Travel Scheme (Pilot Arrangement) (England) Order voor vervoer van huisdieren van en naar het VK.

“Vervoer”: het vervoer van Voertuigen (met inbegrip van commerciële goederen en/of persoonlijke bezittingen en dieren in het Voertuig) en de passagiers hiervan in shuttles via de Kanaaltunnel.

“Bevoegde Autoriteit”: een persoon, nationale of internationale instantie of organisatie met de bevoegdheid om voorschriften op te stellen met betrekking tot de exploitatie van de Kanaaltunnel.

“Eigenaar”: de Klant die eigenaar of begeleider is en/of de persoon die verantwoordelijk is voor een Dier terwijl het Dier zich in de terminals van LeShuttle bevindt of tijdens het Vervoer.

2. Toepassingsgebied

2.1 Het Vervoer van Dieren wordt geregeld in de Vervoersvoorwaarden van LeShuttle, dit beleid en eventuele andere toepasselijke Dierenregelgeving.

2.2 Het Vervoer van Dieren in de passagiersshuttles van LeShuttle is toegestaan. Het Vervoer van Dieren is niet toegestaan in vrachtshuttles.

2.3 De Eigenaar is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle relevante informatie en goedkeuringen met betrekking tot het Vervoer van Dieren en voor het waarborgen van de naleving van alle Diervoorschriften.

2.5 Niets in dit beleid wijzigt of vervangt de bepalingen van de Vervoersvoorwaarden van LeShuttle.

2.6 (i) Het aantal Dieren dat tussen Groot-Brittannië en Frankrijk kan worden vervoerd met de shuttles van LeShuttle is beperkt tot vijf per Voertuig, tenzij de Eigenaar deelneemt aan een wedstrijd, show of sportevenement. Boven deze limiet wordt Vervoer geweigerd, tenzij de Eigenaar een bewijs van deelname aan een dergelijk evenement overlegt.

(ii) Klanten die naar Groot-Brittannië reizen met tussen de 6 en 20 dieren (20 is het maximale aantal katten, honden of fretten per Voertuig), of die eerder met TRACES (INTRA TRADE HEALTH CERTIFICATE) hebben gereisd, moeten de volgende documenten overleggen: een Goedkeuringsvergunning Type 2 (Approved Type 2 licence), een goedkeuringscertificaat van het Voertuig ( Vehicle Approval Certificate), een vervoerdersvergunning (Transporter Authorisation) en bekwaamheidscertificaten (Certificates of Competence) die zijn afgegeven door de relevante bevoegde instanties in Groot-Brittannië of Noord-Ierland en geregistreerd zijn bij het Animal and Plant Health Agency (APHA) voor IPAFFS in Groot-Brittannië.

Klanten moeten contact opnemen met LeShuttle en hun reis vooraf registreren bij ons klantenserviceteam, dat de Klant alle benodigde documentatie zal verstrekken die moet worden ingevuld.

Reizen met meer dan 20 dieren (katten, honden of fretten) per Voertuig is niet toegestaan en hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

2.7 Met inachtnemeing van artikel 2.6 van deze voorwaarden moeten Klanten die dieren vervoeren voor verkoop of overdracht aan een nieuwe eigenaar of voor andere commerciële doeleinden (waaronder herhuisvesting of reddingsdoeleinden) voldoen aan de Balai-richtlijn (Richtlijn 92/65) en eventuele andere Dierenregelgeving.

2.8 Het Vervoer van Dieren voor medisch onderzoek, laboratoriumtests of slachting is verboden.

 

3. Verplichtingen van de Eigenaar

3.1 De Eigenaar moet:

3.1.1 LeShuttle op het moment van boeking op de hoogte stellen dat een Dier zal worden vervoerd of het Dier aangeven bij het controlepunt voor gezelschapsdieren (Pets Control Point) in de vertrekterminal van LeShuttle in het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk;

3.1.2 de kosten betalen die LeShuttle vaststelt voor het Vervoer van Dieren;

3.1.3 voldoen aan alle Dierenregelgeving.
 

3.2 De veiligheid, beveiliging, het welzijn, het comfort en het gedrag van een Dier vallen te allen tijde uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Eigenaar.

3.3 Dieren moeten in het Voertuig van de Eigenaar blijven tenzij LeShuttle of een Bevoegde Autoriteit toestemming geeft om het Voertuig te verlaten, moeten veilig worden vastgezet en moeten te allen tijde onder controle worden gehouden door de Eigenaar.


De insluiting van een Dier moet van dien aard zijn dat fysiek contact van welke aard dan ook tussen het Dier en een persoon, anders dan de persoon die verantwoordelijk is voor het Dier, wordt voorkomen. Het gedeelte van het Voertuig waarin het Dier zich bevindt, moet ook te allen tijde afgesloten blijven terwijl het Voertuig zich in de LeShuttle-terminals bevindt, en de toegang is uitsluitend beperkt tot de persoon die verantwoordelijk is voor het Dier, en alleen om redenen van de gezondheid en veiligheid van het Dier.

Het Voertuig en de uitrusting ervan moeten zodanig zijn ontworpen, gebouwd en onderhouden dat het lekken van urine en ontlasting wordt voorkomen.

3.4 Katten en fretten moeten worden vervoerd in een mand of geschikte bench die veilig kan worden afgesloten.

3.5 Honden moeten een halsband en een geschikte riem dragen.

3.6 Eigenaars moeten voorkomen dat Dieren enig onderdeel van de terminals of shuttles van LeShuttle bevuilen of beschadigen. LeShuttle heeft op zijn terminals gebieden aangewezen voor huisdieren. Eigenaars zijn verantwoordelijk voor het opruimen van bevuiling door hun Dieren.


Eigenaars moeten ervoor zorgen dat er voldoende water en voedsel aan boord van hun Voertuig is voor de vervoerde Dieren om eventuele wachttijden of mogelijke vertragingen op te vangen die zich kunnen voordoen op de LeShuttle-terminals.

Vervoer van als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen


3.7 Bestuurders van Voertuigen die als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen vervoeren, moeten:


3.7.1 in het bezit zijn van een geldig certificaat van goedkeuring van het Voertuig, afgegeven volgens artikel 18, lid 2, van Verordening EG 1/2005 voor toegang tot de EU; of, in het geval van binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk, houder zijn van een Goedkeuringsvergunning Type 2 (Approved Type 2 licence), een goedkeuringscertificaat van het Voertuig ( Vehicle Approval Certificate), een vervoerdersvergunning (Transporter Authorisation) en bekwaamheidscertificaten (Certificates of Competence) die zijn afgegeven door de relevante bevoegde instanties in Groot-Brittannië of Noord-Ierland en geregistreerd zijn bij het APHA in Groot-Brittannië, of;


3.7.2 in het geval van Voertuigen waarvoor het bovengenoemde certificaat overeenkomstig artikel 18, lid 2, Verordening EG 1/2005 niet vereist is, in het bezit zijn van de documentatie van de voertuigfabrikant waarin wordt bevestigd dat het Voertuig voldoet aan de ventilatie-eisen vastgelegd in bijlage I , hoofdstuk VI, punt 3.2 van Verordening EG 1/2005, en;


3.7.3 volledig verzekerd zijn.


3.8 Een boeking wordt uitsluitend geaccepteerd en gevalideerd na ontvangst van een kopie van de documenten waarnaar wordt verwezen in 3.7.1 en 3.7.2 en wanneer er een afspraak gepland is voor aankomst op het inspectiestation voor paarden (Equine Inspection Station) in Frankrijk voor eenhoevigen die de EU binnenkomen.


3.9 De Eigenaar zorgt ervoor dat de vereisten met betrekking tot het vervoer van eenhoevigen, uitgegeven door LeShuttle, de door haar aangewezen vervoerders, Bevoegde Autoriteiten en Dierenregelgeving, volledig worden nageleefd. Meer informatie is te vinden op de website van LeShuttle.

Vervoer van Dieren naar Groot-Brittannië


3.10 Huisdieren: Eigenaars moeten elke kat, hond of fret en alle vereiste documenten presenteren aan het personeel van LeShuttle bij het huisdierencontrolepunt (Pets Control Point) in de vertrekterminal van LeShuttle in Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk. Vervoer wordt geweigerd aan Eigenaars die hun dieren niet bij het huisdierencontrolepunt melden.


3.11 Huisdieren voor verkoop of overdracht of andere commerciële doeleinden in het Verenigd Koninkrijk: Eigenaars (waaronder eventuele vervoerders of agenten met een vergunning krachtens de wetgeving over rabiës in het VK (The Rabies (Importation of dogs, cats and other malmals) Order 1974) voor het vervoer van dieren in quarantaine in het VK), moeten verklaren dat dergelijke Dieren worden vervoerd bij het huisdierencontrolepunt (Pets Control Point) in de LeShuttle-terminal in Frankrijk en het boardingdocument [ID 11] of de invoervergunning te tonen aan het personeel van LeShuttle en/of de Bevoegde Autoriteiten. We verwijzen Klanten naar de vereisten in artikel 2.6 (ii)


3.12 Vervoer van als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen naar Frankrijk: Bij aankomst in Frankrijk kunnen Eigenaars die als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen vervoeren, de opdracht krijgen om de SIVEP-faciliteit te bezoeken. Eigenaars moeten op verzoek alle relevante documentatie overleggen die vereist is door de Franse Bevoegde Autoriteiten en de gegeven instructies opvolgen voordat ze verder reizen. De SIVEP-faciliteit wordt bemand door de Franse autoriteiten en veterinair personeel dat tot taak heeft de documentatie met betrekking tot als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen en hun gezondheid en conditie te controleren en inspecteren.


De SIVEP-faciliteit wordt niet door LeShuttle beheerd. LeShuttle heeft en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad of anderszins, voor de activiteiten van het SIVEP-personeel of enige schade of letsel veroorzaakt aan een Eigenaar, passagier, als landbouwhuisdier gehouden eenhoevige, uitrusting of voertuig terwijl deze zich in de SIVEP-faciliteit bevindt. Verder is LeShuttle niet aansprakelijk jegens een eigenaar voor eventuele gevolgen van de weigering van de Franse Bevoegde Autoriteiten om als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen Frankrijk binnen te laten.

 

4. Weigering om Dieren te vervoeren

4.1 LeShuttle kan Vervoer weigeren indien, naar eigen inzicht van LeShuttle:

4.1.1 een Eigenaar verzuimt dit beleid of eventuele Dierenregelgeving na te leven;


4.1.2 Een Dier niet in staat is om te reizen of wordt beschouwd als een gevaar of overlast oplevert voor andere passagiers, personeel van LeShuttle of andere Dieren.

 
4.2 Indien LeShuttle besluit dat een Dier niet voldoet aan de vereisten van dit beleid of enige Dierenregelgeving, moet de Eigenaar het Dier onmiddellijk van de terminal van LeShuttle verwijderen. LeShuttle is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die een Eigenaar moet maken als gevolg van de beslissing van LeShuttle om Vervoer te weigeren. De Eigenaar is als enige verantwoordelijk voor alle kosten die verband houden met de weigering van Vervoer, inclusief de kosten van documentatie, quarantainekosten, behandelingskosten en alle andere kosten en/of behandelingen.

5. Terugbetalingen

5.1 Tickets voor Dieren die niet zijn meegereisd, kunnen naar eigen inzicht van LeShuttle en in overeenstemming met de ticketvoorwaarden van LeShuttle worden terugbetaald. Tickets voor als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen die de toegang tot Frankrijk is geweigerd, kunnen niet worden terugbetaald. Bovendien zijn Eigenaars verplicht het op dat moment toepasselijke tarief te betalen voor het vervoer van als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen terug naar het Verenigd Koninkrijk.

 

6. Aansprakelijkheid en uitsluitingen van aansprakelijkheid

6.1 LeShuttle is niet aansprakelijk voor enige vertraging of andere kosten of uitgaven die door de Eigenaar of een derde worden opgelopen als gevolg van het niet naleven van dit beleid of enige Dierenregelgeving terwijl u zich in de terminals van LeShuttle bevindt of tijdens het Vervoer.

6.2 De Eigenaar vrijwaart LeShuttle en stelt LeShuttle schadeloos voor de kosten van vertragingen in het functioneren van de shuttles en/of schade aan eigendommen van LeShuttle of derden die voortvloeien uit het niet naleven van dit beleid of enige Dierenregelgeving.

 
6.3 LeShuttle is niet aansprakelijk jegens een Eigenaar, vervoerder of agent of enige persoon met een belang bij het vervoer van Dieren voor directe of indirecte schade, verliezen, kosten of uitgaven die voortvloeien uit het niet naleven van dit beleid of enige Dierenregelgeving.


6.4 Voertuigen die met LeShuttle reizen, worden onderworpen aan willekeurige veiligheidscontroles en scans. LeShuttle is niet verantwoordelijk voor en de Eigenaar vrijwaart LeShuttle en stelt LeShuttle schadeloos voor eventuele nadelige gevolgen voor Dieren van het scanproces. Eurotunnel sluit alle aansprakelijkheid uit voor enig letsel aan, overlijden of waardevermindering van Dieren voortvloeiend uit veiligheidscontroles en scannen.

 
6.5 Eurotunnel is niet aansprakelijk jegens een Eigenaar, vervoerder of agent of enige persoon met een belang bij het vervoer van Dieren voor letsel, overlijden, verlies of schade, van welke aard dan ook en hoe dan ook ontstaan, veroorzaakt aan Dieren die;


6.5.1 voortvloeit uit enig handelen of nalaten van de Eigenaar; of


6.5.2 is veroorzaakt door gebeurtenissen of omstandigheden die geen verband houden met het Vervoer; of


6.5.3 is gebeurd op een moment voorafgaand aan vertrek van een shuttle of na aankomst van een shuttle bij de terminals van Eurotunnel; of

 
6.5.4 is veroorzaakt door beveiligings- en/of veiligheidscontroles uitgevoerd door Eurotunnel of Bevoegde Autoriteiten;


Daarnaast is Eurotunnel niet aansprakelijk:

6.5.5 voor nalatige handelingen of nalatigheden van derden, waaronder Bevoegde Autoriteiten; of


6.5.6 voor boetes of sancties die door Bevoegde Autoriteiten aan de Eigenaar zijn opgelegd;


6.6 Eurotunnel is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte bijzondere schade of gevolgschade, waaronder winstderving, omzetverlies, waardevermindering, waardeverlies, gebruiksverlies of contractverlies, hoe dan ook ontstaan, op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid of schending van een wettelijke plicht), een verkeerde voorstelling van zaken of anderszins in verband met dit Beleid voor het Vervoer van Dieren of de Vervoersvoorwaarden.

 6.7 De aansprakelijkheid van Eurotunnel voor verlies van of schade aan Dieren is beperkt zoals bepaald in de Vervoersvoorwaarden.

7. Samenvatting

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de Dieren die worden geaccepteerd op passagiers- en vrachtshuttles en de reisvereisten na 1 januari 2021. De samenvatting is ontleend aan publicaties van nationale overheden. Eventuele vragen over de import en export van dieren dienen te worden gericht aan de betreffende overheidsinstantie. Eurotunnel kan geen advies geven over de vereisten van de Franse en Britse overheid voor het vervoer van Dieren.

 

 

We raden personen die Dieren van of naar Groot-Brittannië vervoeren ten zeerste aan het Border Operating Model (BOM), BordersOpModel.pdf (publishing.service.gov.uk) van de Britse overheid te bestuderen.

Categorie dieren


Reisvereisten*
(*uitsluitend ter informatie). Het is de verantwoordelijkheid van de Eigenaar om te voldoen aan alle relevante Dierenregelgeving en het beleid van Eurotunnel)

Mogen reizen in passagiersshuttles


Mogen reizen in vrachtshuttles
Huisdieren: honden, katten en fretten

Reizen vanuit Frankrijk naar het VK

Pet Travel Scheme (microchip, vaccinaties, paspoort) Verordening EU 576/2013

Reizen vanuit het VK naar Frankrijk

Eigenaars moeten de Britse richtlijnen in het Border Operating Model (BOM) nagaan

In het VK uitgegeven Europese huidierenpaspoorten zijn vanaf 1 januari 2021 niet meer geldig voor reizen naar de EU of Noord-Ierland.

Britse huisdieren moeten nu een gezondheidscertificaat voor dieren (animal health certificate, AHC) hebben in plaats van een huisdierenpaspoort. Eigenaars moeten de Britse richtlijnen in het Border Operating Model (BOM) nagaan.

Uw hond, kat of fret moet zijn gechipt.

Uw hond, kat of fret moet zijn gevaccineerd tegen hondsdolheid. Uw huisdier moet minimaal 12 weken oud zijn voordat het gevaccineerd kan worden.

Na de basisvaccinatie is de wachttijd 21 dagen voordat het dier mag reizen.

Ga voor een Brits huisdier uiterlijk 10 dagen voordat u naar de EU reist naar uw dierenarts om een AHC te verkrijgen.

JANEE
Honden, katten en fretten, hetzij voor verkoop of overdracht, hetzij voor andere commerciële doeleinden (waaronder herhuisvesting of voor reddingsdoeleinden)

Reizen vanuit Frankrijk naar het VK

Eigenaars moeten de Britse richtlijnen in het Border Operating Model (BOM) nagaan.

De bestuurder van het Voertuig moet een bekwaamheidscertificaat (Certificate of Competence), een geldig goedkeuringscertificaat voor het Voertuig van Defra en een vervoerdersvergunning van APHA overleggen. De importeur moet zich registreren voor IPAFFS.

Reizen vanuit het VK naar Frankrijk

- Richtlijn 92/65/EEG [Balai-richtlijn]

- Verordening (EG) 1/2005

JANEE
Andere huisdieren: knaagdieren, konijnen, vogels (behalve pluimvee), ongewervelde dieren (behalve bijen, hommels, weekdieren en schaaldieren), amfibieën en reptielen

Reizen vanuit of naar het VK

- Eigenaars moeten de Britse richtlijnen in het Border Operating Model (BOM) nagaan.

Uw dierenarts moet een veterinair certificaat hebben ingevuld. Neem dit certificaat mee.


JANEE
Als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen - bijv. paarden, pony's, ezels en muildieren

Boekingen uitsluitend via de door Eurotunnel aangewezen vervoerders

Reizen vanuit het VK naar Frankrijk

- Verordening (EG) 1/2005

IPAFFS (Import of Products, Animals Food and Feed System)

Als huisdier gehouden eenhoevigen kunnen worden geïnspecteerd in de SIVEP-faciliteit.

Reizen vanuit Frankrijk naar het VK

Eigenaars moeten de Britse richtlijnen in het Border Operating Model (BOM) nagaan

Vanaf januari 2021 gelden nieuwe invoervoorschriften voor eenhoevigen die vanuit de EU naar het VK reizen. Dit omvat de vereisten voor:

Goederen waarbij een gezondheidscertificaat (EHC) verplicht is

Meldingen van de importeur voorafgaand aan de aankomst

Vanaf januari 2021 zijn eenhoevigen die van de EU naar het VK reizen onderworpen aan invoercontroles voor levende dieren, waarvoor de vereisten voor gezondheidscertificering en invoermeldingen vooraf gelden. Deze eisen veranderden in juli 2021.

Vanaf juli 2021 geldt de eis dat eenhoevigen op een vastgesteld punt van aankomst arriveren bij een geschikte grenscontrolepost. Eurotunnel is een vastgesteld toegangspunt.

Vanaf juli 2021 geldt de eis dat eenhoevigen op een vastgesteld punt van aankomst arriveren bij een geschikte grenscontrolepost. Eurotunnel is een vastgesteld toegangspunt.

De bestuurder van het eenhoevigenvervoer moet een bekwaamheidscertificaat (Certificate of Competence), een geldig goedkeuringscertificaat voor het Voertuig van Defra en een vervoerdersvergunning van APHA overleggen. In bepaalde gevallen moet er een reisplan worden ingediend bij APHA en aanwezig zijn bij de eenhoevige. De importeur moet zich registreren voor IPAFFS.

JANEE
Dieren voor tentoonstellings-, onderwijs-, instandhoudings- of fokdoeleinden, pluimvee (waaronder kuikens en eieren), bijen, vis en schelpdieren

Reizen vanuit het VK naar Frankrijk

- Verordening (EG) 1/2005

Reizen vanuit Frankrijk naar het VK

Eigenaars moeten de Britse richtlijnen in het Border Operating Model (BOM) nagaan

JAJA

8. Contact

8.1 Voor vragen met betrekking tot IPAFF-vereisten kunt u terecht bij het APHA via imports@apha.gov.uk. Eurotunnel kan over deze vereisten geen advies geven. Voor vragen over dit beleid en over het boeken van Vervoer van Dieren kunt u terecht bij de verkoopondersteuning van Eurotunnel.